วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน


โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยอาศัยนชุมชนที่เรียกว่า "ชุมชนเขาหมาก" โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 26 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
 โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2510 โดยมี
นายเจริญ ตราชู นาอำเภอสิชล เป็นประธาน ปีแรกเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีนักเรียน 45 คน นายหอม แพทย์รัตน์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูผู้ช่วย 1 คน
คือนางสาวประทีป ถือแก

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก โดยการนำของนายนพวงศ์ จิตต์อารีย์ ได้ดำเนินการ
พัฒนาโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเจตนารมย์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเปิดสอน
 ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

จุดเด่น
โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาเปตอง จัดตั้งชมรมเปตองนักเรียน
ที่แข่งขันได้รับผลงานตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
นับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเขาหมาก

จุดด้อย
โรงเรียนบ้านช่องเขาหมากพื้นที่ส่วนใหญ่มีที่ว่างน้อย  ทำให้พื้นที่ที่ใช้เล่นกีฬาอื่นที่ใช้พื้นที่
ไม่สามารถเล่นได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น